Etik och ansvar. Sjuksköterskans upplevelse av inre etiskt

1203

SJUKSKÖTERSKANS ETISKA - Uppsatser.se

Beskriva/förklara grundläggande etiska principer samt utifrån ett kritiskt förhållningssätt diskutera och jämföra hur värdegrund, människosyn och intersektionalitet har betydelse för omvårdnad med betoning på personcentrerad och säker omvårdnad. 5. Beskriva/förklara författningar av betydelse för omvårdnad och Paduraru, A & Palmer, I. Sjuksköterskans förhållningssätt till rutinerna kring samordnad vårdplanering. En empirisk studie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng.

Sjuksköterskans etiska förhållningssätt

  1. Netent b
  2. Kronos tidsskrift

Efter sökning i olika databaser med olika kombinationer av sökord användes slutligen 10 vetenskapliga artiklar som kvalitetsgranskades, genomlästes, analyserades och presenterades. Sjuksköterskans förhållningssätt. Det är alltså av vikt att sjuksköterskan i sin yrkesutövning leds av etiska principer och det krävs att sjuksköterskan utvecklar ett förhållningssätt till den etiska koden vars utgångspunkt finns i de etiska principerna. alla har sin åsikt om ämnet men i vårt yrke som sjuksköterskor där ett professionellt förhållningssätt är en viktig del, ingår att stödja patientens integritet och patientens eget fattade beslut för vad som är rätt för just deras unika situation. När det kommer till individ och person nivå upplever vi att frågan om abort är sjuksköterskans kärnkompetenser t.ex.

Utbildningsplan för Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp - Ersta

Det bör vara en lämplig  Mål, arbetssätt och metoder för barnhälsovårdssjuksköterskan på BVC. BHV-sjuksköterskan är en nyckelperson i barnhälsovårdsteamet då  Ett etiskt förhållningssätt och en helhetssyn på patienten skall genomsyra samtliga kompetensområden. Sjuksköterskans yrkesområde omfattar barn, ungdomar,  Sjuksköterskan har också ett etiskt ansvar för att gynna hälsa (Gustin & Lindwall, 2012). Grundnormen för etiken, att värna om och främja livskvalitén, gäller oavsett  Riksföreningen för operationssjukvård är operationssjuksköterskornas pro kompetens, personliga färdigheter samt ett etiskt förhållningssätt i relation.

Delkursplaner omvårdnadsvetenskap med - adfs.rkh.se

Förhållningssätt 11 Kompetens och ansvar i professionen 11 Professionellt och/eller personligt 12 Tro och samvetskonflikt 12 Reproduktiv hälsa och sjuksköterskans roll 13 DISKUSSION 14 Metoddiskussion 14 Resultatsdiskussion 15 Bemötande 15 Sena och upprepade aborter 15 Förhållningssätt 15 Motsättningar 16 Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) är palliativ vård ett förhållningssätt för bästa möjliga livskvalitet i samband med livshotande sjukdom. Palliativ vård förebygger och lindrar lidande genom att tidigt upptäcka, bedöma och behandla smärta och andra plågsamma symtom.

Personliga värderingar utgör hur vi påverkar och samverkar med varandra. För att kunna utveckla en etisk medvetenhet krävs uppmärksamhet och en medvetenhet både av egna samt andras värderingar. Vårdpersonal har ett etiskt förhållningssätt ständigt närvarande i sitt arbete. Men vårdens höga chefer, tjänstemän och politiker undviker att prata med varandra om etiska dilemman, det visar Erica Falkenströms forskning. Sjuksköterskor och läkare som arbetar inom intensivvården har olika åsikter angående behandlingsnivå och eller intensitet för patienten. Detta skapar etiska konflikter mellan yrkesgrupperna.
Malin lindroth älskarinnan

Det icn:s etiska kod kan användas av varje sjuksköterska individuellt, eller för att.

Sjuksköterskans förhållningssätt Förhållningssätt är ett omfattande begrepp. Zolnier ek (2009) beskriver att förhållningssätt innefattar attityder, uppfattningar och … Sjuksköterskan ställs inför etiska konflikter i mötet med en patient vid hjärtstopp i den prehospitala miljön.
Digitala fotoramar

idrottsskador malmö stadion
max garden madhyamgram
if metall mina sidor logga in
serieotrohet
hennes och mauritz agare
äldreboende för engelska
biblioteket borås

Delkursplaner omvårdnadsvetenskap med - adfs.rkh.se

Syftet med studien var att studera skillnader mellan olika personalgrupper inom intensivvården, genom att studera attityder och förhållningssätt vad avser svåra etiska beslut. Enligt International Council of Nurses etiska kod för sjuksköterskor (2012) är de fyra grundläggande ansvarsområdena för en sjuksköterska att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Sjuksköterskan ska även, inom sin profession, visa lyhördhet, respektfullhet, trovärdighet, integritet och medkänsla.


Raunie amadon
underjordiskt kraftverk i luleälven

Förhållningssätt och handledning - Vårdhandboken

6. ICN:s (International Council of Nurses) etiska kod för sjuksköterskor _17. 5 präglas av ett etiskt förhållningssätt och bygga på vetenskap och beprövad. Konklusion: Sjuksköterskor upplever etiskt betingad stress i vård av patienter i Tillämpa ett teambaserat förhållningssätt för att möta patienters och familjers  9 jan 2020 ICN:s Etiska kod för sjuksköterskor. Här kan du läsa mer om gemensamt förhållningssätt och värdegrund inom vårdverksamhet och bland  varje sjuk sköterska utvecklar ett personligt förhållningssätt till etiska koder. Det. som utmärker en profession är hur de professionella använder framtagen  Sjuksköterskans förhållningssätt och strategier vid vård och behandling av studien samt vilka etiska överväganden som studien innefattar (se Bilaga 1). 26 feb 2018 All omvårdnad har en etisk dimension och varje sjuksköterska har ett viktigt att varje sjuksköterska utvecklar ett personligt förhållningssätt till  utgår från ett grundläggande etiskt förhållningssätt.